ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ :
Home » » Σε διαθεσιμότητα οι εκτός ΑΣΕΠ υπάλληλοι ΔΕ

Σε διαθεσιμότητα οι εκτός ΑΣΕΠ υπάλληλοι ΔΕ

Written By Greekz News on Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 | 19:50


Την πόρτα της εξόδου είδαν από χθες οι δημόσιοι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν προληφθεί εκτός ΑΣΕΠ στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Αυτό προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, διαθεσιμότητα, αργία και κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και εστάλη στους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργείου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.4. του άρθρου 1 του ν.4093/2012 καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή του νόμου οι οργανικές, προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης και ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Όπως επίσης διευκρινίζεται, η ρύθμιση αφορά τους υπαλλήλους αποκλειστικά των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί:

1. Με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι οι διαδικασίες επιλογής ΑΣΕΠ,

2. Με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως π.χ. δημόσια ανακοίνωση- προκήρυξη θέσεων με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια,

3. Με ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. με το ν.1648/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2643/1998, για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες, αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, προστασία ατόμων με αναπηρία), ν.3624/2007 για το διορισμό συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του έτους 2007, ν. 3448/2006 για το διορισμό συγγενών θανόντων εν υπηρεσία, ν. 2725/1999, όπως ισχύει, για το διορισμό διακριθέντων αθλητών κ.λ.π.

Η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τους μονίμους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, με ειδικότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις περιοριστικά αναφερόμενες στην ως άνω διάταξη.

Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται:

1. οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας,

2. ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ

3. τα νοσοκομεία,

4. η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στην οποία και υπάγονται τα μουσεία της χώρας. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα μουσεία που είναι αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Επίσης, η παρούσα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, οι οποίοι υπάγονται στις παρακάτω, εξαιρέσεις:

α) ο εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή σε εργασιακή εφεδρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του ν.4024/11 .

β) εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, ΑΊ51) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

γ) εργαζόμενος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α` 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,

δ) εργαζόμενος που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

Εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, οι Διευθυντές Διοικητικού/ Προσωπικού του συνόλου των φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατάλογο ονομάτων των υπαλλήλων οι οποίοι τίθενται είτε σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, είτε σε αυτοδίκαιη αργία. Η θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας επέρχεται αυτοδίκαια με τη δημοσίευση του Νόμου.

Τέλος, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του Νόμου, οιΔιευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων καλούνται να αποστείλουν στο υπουργείο αντίγραφα των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης θέσεων, των ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις καταργούμενες θέσεις, καθώς και τις πράξεις ΅ε τις οποίες τίθενται, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι η μη αποστολή των στοιχείων εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου, η οποία ισούται ΅ε το ¼ των αποδοχών των υπαλλήλων.

Αποφασισμένος για την εφαρμογή των μέτρων ο υπουργός

Σε διευκρινιστικές του δηλώσεις για τις νομοθετικές ρυθμίσεις, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντώνης Μανιτάκης, τόνισε ότι τα μέτρα αποβλέπουν στην αποκατάσταση του κύρους του δημοσιοϋπαλληλικού λειτουργήματος και της νομιμότητας στο δημόσιο, καθώς και στην αντιμετώπιση του κλίματος απαξίωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Μανιτάκης εμφανίστηκε αποφασισμένος για την εφαρμογή τους και αφού διαβεβαίωσε πως έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες ώστε οι μετακινήσεις των υπαλλήλων να είναι «όσο γίνεται πιο ταχείες, με αντικειμενικά κριτήρια, μακριά από πιέσεις ή ρουσφετολογικές μεταχειρίσεις», διευκρίνισε τα ακόλουθα:

1. Με την επέκταση του θεσμού της αυτοδίκαιης αργίας του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, κρίθηκε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν άμεσα από την υπηρεσία τους, και μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους, όλοι όσοι έχουν παραπεμφθεί στο ακροατήριο για σοβαρά ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα.

Το διοικητικό αυτό μέτρο, σημείωσε ο υπουργός, λαμβάνεται προς το συμφέρον της ίδιας της δημόσιας υπηρεσίας και προς αποκατάσταση της πειθαρχικής ευθύνης, τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των πειθαρχικών οργάνων.

Όπως εξάλλου επεσήμανε, οι υπάλληλοι που υπάγονται στο μέτρο είναι ελάχιστοι -μερικές εκατοντάδες σε σύνολο 600.000 δημοσίων υπαλλήλων- και «δεν είναι δυνατόν, αυτοί οι ελάχιστοι υπάλληλοι να προστατεύονται από ένα άτυπο καθεστώς ανομίας και ανοχής».

2. Πρόκειται για ένα όσο γίνεται πιο ευέλικτο, αποτελεσματικό και αντικειμενικό σύστημα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Διευρύνεται η υποχρεωτική μετάταξη και ενεργοποιείται η προσωρινή μετακίνησή τους. Επιτακτικός στόχος είναι η μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων από υπηρεσίες στις οποίες κατά τεκμήριο πλεονάζουν, προς υπηρεσίες που εξυπηρετούν άμεσα τον πολίτη, όπως ασφαλιστικοί οργανισμοί ή συνταξιοδοτικά ταμεία κ.α., όπου εντοπίζονται επιτακτικά κενά.

3. Η υποχρεωτική μετακίνηση ξεκινάει από τις υπηρεσίες που κρίθηκε ότι είχε συσσωρευθεί ένας σχετικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων διοικητικού, χωρίς -όπως εξήγησε ο υπουργός- να έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί, να έχουν δηλ. προσληφθεί με κάποια διαγωνιστική διαδικασία.

«Το μέτρο έχει γενικό και αντικειμενικό χαρακτήρα γιατί θέλαμε να αποφύγουμε πιέσεις για εξαιρέσεις και ιδιαίτερες μεταχειρίσεις», συμπλήρωσε ο κ. Μανιτάκης, και η θέση σε διαθεσιμότητα ενός πολύ συγκεκριμένου και περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων αποβλέπει στην άμεση, υποχρεωτική μετακίνησή τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Με τη μετακίνηση τους, διευκρίνισε, τέλος, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, παύει αυτόματα το καθεστώς της διαθεσιμότητας και αναλαμβάνουν αμέσως τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε, δεν υπηρετούν το συμφέρον των υπαλλήλων που έχουν τεθεί εκ του νόμου σε διαθεσιμότητα, όσοι παροτρύνουν τους υπαλλήλους να μη μετακινηθούν, διότι έτσι παρατείνεται η διαθεσιμότητα τους και η δυσμενής μισθολογική τους κατάσταση.

Η στείρα άρνηση των αναγκαίων αλλαγών και η καλλιέργεια ενός κλίματος φόβου και ανησυχίας στους υπαλλήλους δεν βοηθά ούτε τους ίδιους ούτε τη διοίκηση να αλλάξει, κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Μανιτάκης και χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη να μεταρρυθμιστούν άμεσα το κράτος και η δημόσια διοίκηση.

Share this post :
 
Support : Creating Website | Panos Mos | "GreekzNews"
Copyright © 2008. "GreekzNews" - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Panos Mos
Proudly powered by Blogger